Dessa användarvillkor (nedan ”Villkor”) är tillämpliga på de beställningar och de köp som du genomför via WACAYs webshop, som finns tillgänglig på www.WACAY.com och samtliga undersidor till denna webbplats (nedan ”Webbplatsen”). Genom att beställa från Webbplatsen accepterar du att Villkoren gäller mellan dig och WACAY (WACAY Weekend Adventure Company AB). Webbplatsen drivs av WACAY Weekend Adventure Company AB med registrerat säte i Hovås. (organisationsnummer 559045-5621, momsregistreringsnummer SE559045562101.)

Din beställning utgör en begäran om att köpa och betala viss(a) produkt(er) från WACAY. När du lagt din beställning får du ett e-postmeddelande i vilken WACAY bekräftar mottagandet av din beställning. Denna bekräftelse innebär inte att din beställning har accepterats. Samtliga beställningar är föremål för WACAY godkännande och i mån av tillgång. WACAY kommer att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten har skickats till dig (Leveransinformation). Avtalet mellan dig och WACAY sluts när WACAY skickar Leveransinformationen.

Du måste vara minst 18 år gammal för att göra beställningar och handla på Webbplatsen.

WACAY reserverar sig för eventuella slutförsäljningar, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av specifikationer och eventuella typografiska fel på vår sida. WACAY reserverar sig även för att viss produktinformation inte är komplett.

För det fall WACAY inte kan fastställa din bostadsadress blir inte din beställning giltig. WACAY förbehåller sig även rätten att i enskilda fall neka beställning.

WACAY strävar efter att återgivningen av produkterna på Webbplatsen ska vara så nära verkligheten som möjligt. WACAY kan dock inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende, t.ex. kan WACAY inte garantera att de proportioner och färger som visas på Webbplatsen exakt återger de proportioner och färger som plaggen har i verkligheten. Hur färgerna återges beror t.ex. på din skärm, ditt grafikkort och inställningar i din dator.

PRISER

Priserna på Webbplatsen är angivna i svenska kronor inklusive 25/ svensk moms. (Eller €)Priserna på varorna anges exklusive frakt- och betalningsavgifter, som i vissa fall tillkommer när beställningen summeras i kassan. Läs även nedan om våra fraktpriser och betalningsavgifter.

Webbplatsen innehåller ett stort antal produkter och det är alltid möjligt att vissa produkter, trots WACAY ansträngningar, kan vara felaktigt prissatta. WACAY kontrollerar priserna som en del av sändningsrutinen till dig

TRANSPORTSKADOR

Alla försändelser som skickas från WACAY till dig är försäkrade av WACAY. Om du upptäcker en skada på paketet när du hämtar det ska du reklamera det direkt på utlämningsstället. Om du upptäcker det hemma innan du öppnar det skall kontakta kundservice omgående.

Transportskadade varor ersätts kostnadsfritt av WACAY.

PERSONUPPGIFTER

Alla uppgifter och all information som du lämnar till WACAY när du genomför en beställning är till för kundrelationen mellan dig och WACAY. WACAY värnar om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). WACAY Weekend Adventure Company AB är ansvarig för hanteringen av personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter för ändamålet att kunna hantera beställning/köp:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation
  • Tredjepart betaltjänsterna Paypal eller Klarna hanterar även Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag och Personnummer beroende på betalsätt
  • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Behandlingar som utförs:

  • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
  • Identifikation och ålderskontroll. Hantering av betalning (inklusiveanalys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
  • Adresskontroll
  • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgifts- biträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla person- uppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhets- krav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgifts- ansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall
personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagar- landet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsförings- ändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknads- föring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina person- uppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

 

LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under WACAY kontroll. WACAY ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

 

FORCE MAJEURE

Vid händelse av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof eller liknande händelse, kommer WACAY att kunna tillämpa sig av force majeure. Detta betyder att detta avtal inte behöver uppfyllas fullt ut. Om detta inträffar kommer vi att försöka underrätta kunden om detta. Vid eventuell tvist följer vi naturligtvis Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

 

COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På åhlens.se använder vi följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för Åhléns på åhlens.se/cookies.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt som tillhör WACAY. Samtliga varumärken är registrerade varumärken. Fotografier på Webbplatsen får inte kopieras.

 

ÅNGERKÖP

Vi på WACAY vill självklart att du ska vara nöjd med dina kläder du beställer hos oss. Därför erbjuder vi alla våra kunder öppet köp i 14 dagar från att du hämtat ut ditt paket. Vid rea gäller även 14 dagars öppet köp.

Du får naturligtvis prova varorna men vid retur måste varan komma tillbaka oanvänd, tillsammans med etiketter och märkningar och i sin originalförpackning. Underkläder och badkläder får tas upp ur sin förpackning men inte provas av hygieniska skäl.

Om du vill byta vara gör du ett helt vanligt Ångerköp och lägger därefter en ny beställning i vår webbshop. I samband med att din retur kommer tillbaka till oss återbetalar vi hela beloppet för ditt ursprungsköp. Vid byte står WACAY för returfrakten.

Ladda hem retursedel för utskrift här.

 

RETUR

Observera att varor som beställts via WACAY.com inte kan returneras till butiker som säljer WACAY-varor. Det beror på att butikerna utgör fristående företag som köper sina kläder från WACAY.

Ladda hem och skriv ut retursedel här.

Skriv ut och fyll i vår retursedel på www.wacay.com/retur På retursedeln fyller du i vilken/vilka varor du vill returnera och anledning varför. Paketet lämnas sedan in hos närmsta postombud för retur till oss. Hanteringen tar vanligtvis 2 – 4 vardagar innan vi har mottagit och hanterat din retur.

Kom ihåg att alltid ta ett kvitto på din retur när du har lämnat in den hos ombudet. Ifall ditt paket skulle komma bort så behöver du kunna uppvisa kvitto att paketet är inlämnat.

Paketet med din retur bör återsändas med en spårbar försändelsetyp. Det går bra att använda WACAY medskickade returfraktsedel.

Vi behandlar din retur omgående när vi får tillbaka den till vårt lager. Du får ett mail som bekräftar att vi har mottagit din retur. Om du inte får något e-mail med bekräftelse inom åtta dagar från det att du returnerade ditt paket – ta kontakt med customercare@wacay.com

Kreditkortsbetalning – du återbetalas till samma kort som köpet gjordes med. Det tar 2-3 bankdagar efter det att vi har erhållit och behandlat din retur innan du får tillbaka pengarna på kontot.

Fakturabetalning – Läs Klarnas villkor här.

Kontobetalning – Läs Klarnas villkor här.

 

 FELAKTIG LEVERANS

Om en vara är skadad eller inte stämmer överens med produkten du beställt var god kontakta vår kundservice så snart du upptäcker felet. I första hand undersöker vi om det är möjligt att reparera felet på varan, Om vi inte kan ersätta varan eller avhjälpa felet får du pengarna tillbaka.

Om paketet är skadat vid uthämtning eller något är förstört var god spara förpackningen och hör av dig till kundservice.

 

REKLAMATION

Om varan är köpt i butik vänder du dig till inköpsstället för reklamation. Är varan köpt på WACAY.com mailar du till customercare@wacay.com. Bifoga bild på varan, ungefärligt inköpsdatum och beskriv vad varan har för defekt. Vid retur från kund, som inte avser utövande av ångerrätt, står kunden för risken för skador som kan uppstå vid transporten. Vid eventuell tvist hänvisar WACAY till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) och WACAY följer alltid deras rekommendationer.

Om varan är felaktig står WACAY för returfrakten samt för eventuell frakt för leverans av ny ersättningsvara. Om du skickar tillbaka varan på annat sätt än med den bifogade returfraktsedeln ersätter vi dig med 39 kr.

KONTAKT

WACAY BACKOFFICE

Öppet vardagar 9 – 12

cusomtersupport@wacay.com

0705 – 33 70 30 

 

LEVERANSTID

Från beställning är leveranstiden ca 1-3 vardagar. Under högsäsong och reaperiod kan det dröja något längre. När vi skickat ditt paket (din order) får du en bekräftelse via e-mail. I samband med att ditt paket finns för uthämtning på närmsta postombud får du även en SMS-avisering.

 

FRAKTAVGIFT

Fri frakt . Vid ångerköp debiterar WACAY 39 kr för returfrakten.

Vid ej uthämtat paket debiteras 200 kr för returfrakt och hantering.

 

ÖPPET KÖP

Du har öppet köp i 14 dagar från datumet då du hämtat ut ditt paket. För reavaror gäller även 14 dagar öppet köp.

 

ÅNGERRÄTT

Från det att du mottagit det du beställt  följer en ångerrättsperiod på 14 dagar. Du har 14 dagar på dig att skicka varorna till oss efter det att du har hämtat paketet eller meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. (Under denna period har du möjlighet att skicka tillbaka de artiklar du mottagit och få tillbaka de pengar du betalat för varorna.) Du får tillbaka alla pengar som du har betalat för beställningen inom 14 dagar. Om du endast returnerar delar av beställningen gäller reglerna för Returer (se rubrik Returer). Du betalar själv returkostnaderna. Om du använder WACAY medskickade, förskotterade fraktsedel kostar det endast 39 kr.

Distansavtalet upphör automatiskt i samband med att ångerrätten utnyttjas för den beställning ärendet gäller. 

  

KORT

I samband med beställningen reserveras beloppet. Beloppet dras dock inte från kontot förrän varorna har skickats från vårt lager. Det belopp som dras är för de varor som faktiskt levereras ut från lager. Produkter som eventuellt är slutsålda debiteras du inte för. Justeringar kan dröja upp till tre bankdagar. Vi arbetar med DIBS för hantering av kortbetalningar.

WACAY.com med tillhörande domäner accepterar för närvarande korttyperna Visa och MasterCard/Eurocard.

När du bekräftar din beställning så reserveras beloppet på ditt kontokort. En reservation är ingen debitering, utan pengarna dras från ditt konto först när din beställning är färdigbehandlad. Om en vara avbeställs eller inte kan levereras så kommer vi inte att ta betalt för den. Beloppet för den uteblivna varan släpps då tillbaka till ditt kontokort, och vi debiterar endast summan för de varor som skickats.

WACAY.com med tillhörande domäner använder den senaste säkerhetstekniken för kortbetalningar på nätet och använder 3D-secure som säkerställer att endast kortets rättmätige ägare kan genomföra köp över nätet. Inga kortuppgifter lagras hos MORRIS utan vi skickar dessa till vår betalpartner DIBS. All korthantering sker krypterat (SSL) hos vår PCI-certifierade säkerhetspartner DIBS, så ingen obehörig kan se de uppgifter du lämnar om ditt kort.

 

FAKTURA

WACAY erbjuder faktura 14-dagar i samarbete med Klarna AB.

För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Det är inte tillåtet att använda en annan persons uppgifter vid köp mot faktura. WACAY förbehåller sig rätten att avbryta beställningar på begäran av Klarna AB ifall misstanke om bedrägeri finns. Fakturan sändes via e-post från Klarna AB till den e-postadress som du anger i beställningen (via e-post från Klarna AB). Du hittar den även på Klarnas webplats; https://klarna.com/sv/mina-sidor/

Undvik försenings-/påminnelseavgifter genom att betala fakturan innan sista betalningsdagen.

Om du har frågor kring din faktura, kontakta alltid Klarnas kundservice på https://klarna.com/sv/kundservice eller telefon 08-120 120 10.

Fakturabetalning – Läs Klarnas villkor här.

Kontobetalning – Läs Klarnas villkor här.